כפי שציינו, בדרך כלל פרויקטים בהיקף עבודות גבוה יוצאים למבטחי המשנה, שלא מכירים את ענף הבנייה הישראלי, את התקנים הרלוונטיים, ואת נהלי הבטיחות הנדרשים. לכן דוחות שמיועדים מראש למבטחי המשנה ייכתבו בפורמט מורחב שמכיל גם מידע שעבור החיתום המקומי הוא מובן מאליו.

בסופו של דבר, מעבר לניהול הסיכונים בפרויקט בראי הפוליסה הקבלנית, אנחנו מציגים בדוחות מידע חיתומי על הפרויקט, על סביבת העבודות ועל המבוטחים, הוא כולל:

 • מידע רלוונטי אודות המעורבים בפרויקט, קרי הקבלן הראשי, המבוטחים, וחברת הניהול והפיקוח
 • תיאור סביבת האתר והעבודות שמבצעים, בחלוקה לשלבי בצוע מוגדרים, פירוט שיטות הביסוס והבנייה, חלוקה תקציבית וחלוקת לוחות זמנים ועוד
 • ניתוח הסיכונים העיקריים: סיכוני צד ג׳ לרבות רעד והחלשת משען, סיכוני טבע, סיכוני אש, סיכוני פריצה

להלן רשימת שאלות, תכניות ומסמכים גנרית שאנחנו שולחים למבוטחים, על מנת שיהיה לנו מושג על הפרויקט.

מסמכים נדרשים להכנה:

 1. גרמושקה (עדיפות לפורמט PDF טו DWF)
 2. הדמיות הפרויקט
 3. רשימת מתכננים
 4. דוח אפס
 5. דוח קרקע
 6. היתר בניה
 7. תרשים לוחות זמנים גאנט
 8. במידה וכבר בוצעו עבודות באתר, יש להמציא אישור יועץ (מהנדס קונסטרוטור או יועץ קרקע) לכך של העבודות שבוצעו עד כה באתר בוצעו לפי התכניות ובפיקוח עליון.

 

במידה ואין עדיין גאנט יש למלא את השדות הבאים:

 

אבן דרך התחלה משך הפעילות סיום שווי עבודות ב- ₪ (אומדן, מעוגל)
דיפון, חפירה ועוגנים
ביסוס
בניית שלד קומות מרתף
בניית שלד
עבודות גמר
פיתוח, טופס 4 ושונות
סה"כ    

 

 

מידע נוסף להשלמה:

 1. שם יזם הפרויקט
 2. מי הקבלן הראשי בפרויקט?
 3. סיווג קבלני של הקבלן הראשי, מספר ח.פ. ומספר קבלן
 4. ניסיון קודם של הקבלן הראשי בפרויקטים דומים
 5. מתי מתחילים?
 6. יש היתר בניה? אם לא אז מתי אמור להתקבל?
 7. יש היתר חפירה?
 8. האם התוכנית מצויה באיזשהו הליך של שינוי תב"ע?
 9. עומק חפירה  ממוצע ומקסימלי
 10. האם מבצעים דיפון כלונסאות בהיקף המחפורת? עוגנים אופקיים?
 11. האם יש מי תהום בעומקי החפירה?
 12. שיטת הביסוס
 13. שיטת הבניה קונבנציונלית/ ברנוביץ'/ אחר
 14. כמה עגורנים
 15. האם יהיו מעליות משא זמניות? כמה?
 16. מה חלוקת שווי העבודות בין שלד לגמרים? (אומדן כללי באחוזים)
 17. האם הפרויקט במסגרת תכנית ממשלתית כמו מחיר למשתכן או אחרות? כמה כמה באחוזים?
 18. בניית כל הבניינים במקביל ואכלוס במקביל? האם ייתכן כי ייבנו או יאוכלסו בדירוג?
 19. האם מתקינים באתר בשלב הבניה מערכת WINT לניטור דליפות?
 20. האם יש לחברה נוהל פנימי לעבודות בחום? אם כן נא להעביר, ואם קיים גם באנגלית
 21. האם מכינים לפרויקט תכנית ניהול סיכונים ע"י יועץ בטיחות חיצוני או מטעם החברה? אם כן נא להעביר, ואם קיים גם באנגלית
 22. האם מכינים תכנית בטיחות באש לשלבי הבניה (ייתכן וכחלק מתכנית ניהול הסיכונים) אם כן נא להעביר, ואם קיים גם באנגלית
 23. שווי העבודות

 

בנוסף לאמור מעלה, יש להתייחס בדוחות לאמצעים להקלת הסיכון המקובלים ע״י מבטחי המשנה:

 

ניהול סיכוני נזקי מים:

האם באתר תותקן מערכת זיהוי דליפות כדוגמת מערכת WINT או שווה ערך. מדובר במערכת שמזהה דליפות בצנרת מים בעזרת זיהוי ספיקות חריגות ובינה מלאכותית, ומתריעה לבעלי תפקידים בזמן אמת.

 

האם אספקת מים זמנית לבניינים, לשימוש עבודות הבנייה, תהיה מצנרת מים שהמבוטחים יתקינו באופן זמני בפירי התשתיות ו/או במרפסות לכל גובה הבניין (מרפסות אחידות, באותה החזית), כך שבמקרה של כשל בצנרת יתאפשר ניקוז מידי של המים דרך צנרת הניקוז הקבועה בפירי התשתיות ו/או במרפסות.

 

האם  החורף, בעונה הגשומה, לא מאחסנים חומרי בנייה וציוד רגיש למים באחסנה פתוחה תחת כיפת השמיים. בנוסף, באחריות מנהל הפרויקט מטעם הקבלן לבצע מעקב אחרי תחזיות מטאורולוגיות רשמיות, ולנקוט באמצעים להקלת הסיכון כגון קירוי פירים פתוחים, תקינות ובדיקת אספקת חשמל למשאבות הניקוז שיחזיקו באתר וכד'.

 

האם מחזיקים באתר הבניה משאבות זמינות לשימוש במקרה הצפה. הנושא עולה יותר בפרויקטים שיש בהם ארבע קומות מרתף ויותר, ייתכן גם בשלוש קומות אבל תלוי בשטח המחפורת ותנאי הקרקע.

 

ניהול סיכוני אש:

נוהל עבודות בחום – האם קיים נוהל מסודר לעבודות בחום, ואם המסמך הוצג בפנינו אז נצרף אותנו בנספח התמונות. עבור עבודות רגישות שכוללות ריתוך ושימוש באש גלויה מתקבל אישור עבודה יומי, לאחר שקבלן המשנה ו/או עובדי המבוטחים עוברים תדריך בטיחות ע"י מחלקת הבטיחות של האתר, ולאחר שבוצע סיור מקדים בשטח העבודות לבחינת הסיכונים ונקיטת צעדים כגון הרחקה או כיסוי של חומרים רגישים, הצבת מטפים באתר וכד'.

 

גלאי אש ועשן – האם המבוטחים יתקינו גלאי אש ועשן עצמאיים במבני שירות חיצוניים, כגון מבני מחסנים ומשרדים זמניים בשטח ההתארגנות של האתר. בבניינים שבבנייה יותקנו מערכות גלאי אש ועשן בלוחות חשמל רלוונטיים ובמקומות נוספים לפי דרישות שירותי הכבאות. המערכות יהיו פעילות בשלבים מתקדמים מאוד של עבודות הגמר, לקראת קבלת אישור אכלוס, וייבדקו טרם ההפעלה ע"י חברות שירות מוסמכות, ובהתאם לתקנים הרלוונטיים.

 

נהלי חירום לפריצת אש – האם המבוטחים יחזיקו באתר מכשירי מגאפון לכריזה במקרה חירום, במספר מקומות באתר, לשימוש צוות החירום של האתר שמצויד, גם בפנסים. כמו כן, יבצעו תדריכים להתנהלות במקרה פריצת אש לבעלי תפקידים ושומרים, וישמרו כל הזמן על נתיבי כניסה חופשיים לשימוש שירותי הכבאות כפי שיוגדר בתוכנית ההתארגנות של האתר. צוות החירום של האתר יורכב ממנהלים ובעלי תפקידים שמכירים היטב את האתר, ובזמן אירוע אש יכולים להכווין את כוחות שירותי הכבאות לאזורים הרלוונטיים. התקנות בישראל דורשות לבצע תרגול נהלי חירום לפריצת אש אחת לשנה, כולל פינוי האתר לנקודת כינוס, ולתעד את מסקנות התרגילים.

 

צופה אש – האם כשהאתר סגור הקבלן הראשי ימנה עובד שתפקידו לסייר באתר, ולזהות מוקדי שריפה או נזילת מים, או האם כחלק מהחוזה בין חברת השמירה של האתר והמבוטחים, הגדרת התפקיד של השומר יהיה לסייר באתר, ולזהות מוקדי שריפה או נזילת מים.

 

אספקת חשמל – אספקת חשמל לאתר תהיה מחיבור חשמל זמני של חברת החשמל, באחריות חברת החשמל. בהתאם לדרישה בתקנות יותקנו באתר לוחות חשמל זמניים לפי תקן ישראלי 61439-4 (תקן ללוחות חשמל זמניים באתרי בנייה), ומערכת החשמל תיבדק ותאושר טרם ההפעלה ע"י חשמלאי מוסמך.

 

בטיחות אתר:

ליווי הפרויקט ע"י מכון בקרה – מכוני הבקרה הם גופים (ציבוריים או פרטיים) שהוסמכו על ידי הרשות להסמכת מעבדות וקיבלו רישיון ממשרד הפנים של מדינת ישראל לערוך הליכים של בקרת תכן ובקרת ביצוע בתחום הבנייה. הליכים אלו כוללים בחינה של תוכניות, ביקורים באתר הבנייה ובקרה מדגמית ותהליכית של תחומים רבים הנוגעים לבטיחות יציבות המבנה ושלום הציבור. האם את הפרויקט הנדון מלווה חברת בקרה, מהליך הרישוי ועד בקרת ביצוע, במספר תחומי תכן הנדסיים שנקבעו בתקנות התכנון והבנייה (הקמת מכון בקרה ודרכי עבודתו) התשע"ח 2018, כגון אינסטלציה וניקוז, יציבות שלד המבנה, אוורור הבניין, מרחב מוגן, הגנה מפני חומרים מסוכנים, הבטחת תנאים תברואתיים, בטיחות מפני אש ועוד.

 

 

תוכנית כוכבי הבטיחות – האם המבוטחים משתתפים בתוכנית כוכבי הבטיחות ועוברים הכשרה ובדיקה ע"י חונכים מטעם המפעילה של התוכנית. תוכנית כוכבי הבטיחות היא מסגרת לשינוי תרבותי עמוק בענף הבנייה והתשתיות בישראל, אשר מוביל את החברות בתוכנית ליעילות גבוהה בפרט ומצוינות בכלל, תוך מיקוד בתוכנית הוליסטית לשיפור דרמטי של הבטיחות בעבודה. התוכנית מופעלת על ידי חברת צומת-בטיחות אשר כל מנחיה וחונכיה הם אנשי צוות אוויר שצברו ניסיון של עשרות שנים בשינוי תרבותי בענפי התעופה והרפואה, ומפגישים את ענף הבנייה והחברות הגדולות והמובילות בו עם אמונה חדורה ביכולת לבצע שינוי תרבותי ומקצוענות גבוהה בהעברת התכנים והחניכה בשטח. התוכנית תעניק תעודות לחברות שיבנו ויפעילו באופן התנדבותי מערכות מתקדמות לניהול בטיחות והטמעת תרבות בטיחותית באתרים של החברה.

 

תדריך לעובדים – האם בכל בוקר, לפני תחילת העבודות וכניסת עובדים לאתר, מתקיים תדרוך יומי והדרכת בטיחות לעובדים ע"י מנהל עבודה. עובד שלא נוכח בתדריך לא מורשה להיכנס לאתר עד

 

מעקב וניטור עובדים – האם בכניסה לאתר יותקן שער "קרוסלה" דרכו חייבים העובדים להיכנס ולצאת, עם מעקב דיגיטלי על כל עובד שנכנס לאתר, ע"י קורא טביעת אצבע, כולל חלוקה לקבלני משנה, מעקב זהות עובדים וכד'. כך בזמן אירוע חירום אפשר לדעת מה מצבת העובדים באתר ולזהות אם חסרים עובדים.

 

ניהול הבטיחות – יהיה באתר שימוש במערכת לניהול הבטיחות באתר (כגון מערכת בטי Beti), היא פלטפורמת דיגיטלית בשירותי ענן, המשמשת למעקב אחרי כשירות כוח אדם, כשירות ציוד, מעקב על שגרת סיורי הבטיחות, ניהול ליקויים ואירועי בטיחות, ניהול יומן עבודה, מעקב פנקס הדרכות עובדים ומנהלים וכד'. המערכת מזהה וחוסמת באופן אוטומטי כל עובד שתעודת ההסמכה שלו אינה בתוקף (כגון עבודות בגובה).

 

האם מנהל עבודה מורשה לעזוב את האתר רק לאחר שבוצע הליך העברת משמרת למנהל עבודה מחליף.

 

האם המבוטחים יכינו תכנית לניהול בטיחות ובריאות תעסוקתית לפרויקט, שתוכן ע"י יועץ הבטיחות מטעם המבוטחים, ע"פ תקנון ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית לניהול הבטיחות), התשע"ג-2013. התכנית כוללת חלוקה לסדרי עדיפויות להפחתת סיכוני בטיחות ובריאות באתרי החברה, דרכי אכיפה ופיקוח, תרשים מערך הבטיחות והמבנה הארגוני של מערך הבטיחות באתר, רשימת בעלי תפקידים וחלקת תחומי אחריות לכל בעל תפקיד, פרטי קשר של גורמי חירום אזוריים, סקר סיכונים לפי פרק ביצוע בלוחות הזמנים של הפרויקט, פירוט הדרכות ונהלים לעובדים, בדיקות תקופתיות ועוד.

 

האם הקבלנים ועובדיהם יעברו הדרכת בטיחות לפני קבלת אישור לעבוד באתר. הדרכה כזו כוללת, בין היתר, גם הנחיות ברורות לגבי נוהל עבודות בחום, לגבי עבודה בגובה, ציוד מגן אישי ונוהלי בטיחות אחרים. רמת הבטיחות באתר צפויה להיות גבוהה מאוד, הדרישות מהקבלנים גבוהות וכל הפעילות באתר מבוקרת ע"י מפקחים מטעם היזם והקבלן הראשי שמוודאים שהקבלנים מקיימים את כל הנחיות הבטיחות

אז מה בעצם ההבדל בין חברת ביטוח מקומית לבין מבטחי המשנה, בביטוח עבודות קבלניות?

קודם כל נבין את העיקרון הבסיסי. חברת ביטוח קונה סיכונים, ומוגבלת בהיקף הסיכון שמותר לה לקחת על עצמה, זאת כדי לא להגיע למצב של חוסר יכולת לפרוע את ההתחייבויות שלה במקרי קיצון. המשך…

פוליסה לביטוח שבר מכני נועדה לבטח ציוד אלקטרו-מכני למקרה של נזק תאונתי בלתי צפוי, ומשמשת כבסיס גם לפוליסת אובדן רווחים כתוצאה מאירוע שבר מכני. מצד אחד מבטחים מערכות טיפוסיות כגון משאבות, מדחסים, מערכות מיזוג אוויר ומערכות קירור, גנרטורים ושנאים, ומעליות ודרגנועים, ומצד שני מערכים תעשייתיים כגון מכונות דפוס, קווי ייצור במפעלים, מכונות עיבוד שבבי (CNC), טורבינות ומתקני התפלת מים וכד׳. המשך…

מה יותר גרוע מלקום בבוקר ולגלות שנשרף לך המפעל? להבין שהכיסוי הביטוחי עלול להיות חלקי כי לא הקפדת על שגרת תחזוקה נאותה..

שירותי הכבאות מבקרים באתרים לפי רמת הסיכון שלהם. למשל מחסן בסיכון נמוך (בדרגת סיכון 1) ייבדק אחת לשבע שנים, ומפעל עתיר חומרים מסוכנים (דרגת סיכון 5) ייבדק בכל שנה. המשך…